Aviso legal


Identificación do titular e obxecto

O artigo 38 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, do réxime xurídico do sector público di que a sede electrónica é aquela dirección electrónica, dispoñible para os cidadáns a través de redes de telecomunicacións, cuxa titularidade corresponde a unha Administración Pública, ou ben a unha ou varios organismos públicos ou entidades de Dereito Público no exercicio das súas competencias


Esta sede electrónica https://www.sede.concellodeames.gal é titularidade do Concello de Ames, con enderezo na Praza do Concello, núm. 2, Bertamiráns, 15220 Ames e CIF P1500200I

Tamén poderán poñerse en contacto con nós a través do correo electrónico atencioncidada@concellodeames.gal ou chamando ó seguinte número de teléfono: 981883002

Segundo se establece na Lei 40/2015 e no Real decreto 203/2021, de 30 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de actuación e funcionamento do sector público por medios electrónicos, o establecemento dunha sede electrónica conleva a responsabilidade do titular respecto da integridade, veracidade e actualización da información e os servizos aos que poda accederse a través dela. No caso de que a sede electrónica conteña un enlace ou vínculo a outra sede ou sede asociada, será o titular desta última o responsable da integridade, veracidade e actualización da información ou procedementos que figuren na mesma, sen prexuízo da debida dilixencia do titular da primeira respecto da incorporación dos contidos na mesma. No caso de que unha sede electrónica conteña procedementos, servizos ou ambos, cuxa competencia corresponda a outro órgano administrativo, organismo público ou entidade de dereito público vinculado ou dependente, sexa da mesma ou de diferente Administración, o titular da competencia será responsable da integridade, veracidade e actualización do relativo a ditos procedementos, servizos ou ambos sen prexuízo da debida dilixencia do titular da sede electrónica ou sede electrónica asociada respecto da incorporación dos contidos da mesma.

As presentes condicións regulan o acceso e navegación dos usuarios a través do presente sitio web. Mediante a súa visita, vostede acepta estas condicións. O titular poderá modificar en calquera momento o contido e finalidade deste sitio web, así como o das condicións.

Considérase usuario á persoa que visita o noso sitio web, e por tanto, acepta as presentes condicións

Adicionalmente, proporcionamos información sobre os dereitos e obrigacións dos usuarios en relación coa navegación a través do noso sitio web, así como as responsabilidades que puidesen derivarse

Regras de uso do sitio web

O usuario comprométese a non utilizar o sitio web ou os seus contidos con fins ilegais ou non autorizados, e facer un uso conforme ás presentes condicións xerais, sendo as consecuencias da súa actuación da súa exclusiva responsabilidade.

Esta responsabilidade esténdese á información achegada polo usuario en calquera momento, e en especial, no momento de levar a cabo, se fose necesario, o rexistro no sitio web. No caso de que se lle proporcione un contrasinal de acceso, o usuario será responsable do seu uso dilixente e confidencial.

Propiedade intelectual e industrial

O Concello é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial desta páxina web (e contidos publicados nas súas redes sociais), ou no seu caso, conta coas licenzas correspondentes sobre os dereitos de explotación de propiedade intelectual e industrial do sitio web, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo: imaxes, textos, marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, etc.).

Quedan reservados todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial sobre os contidos do sitio web e, en particular, queda prohibido modificar, copiar, reproducir, comunicar publicamente, transformar ou distribuír, por calquera medio e baixo calquera forma, a totalidade ou parte dos contidos incluídos no sitio web.

O usuario respectará os dereitos de propiedade intelectual e industrial, podendo unicamente utilizar os contidos do sitio web dentro dun ámbito doméstico e nunca con fins públicos ou comerciais, sen a autorización expresa e por escrito do Concello.

Ligazóns

A presenza de ligazóns de terceiros no sitio web non constitúe actividade publicitaria ou recomendación para a utilización do sitio web do terceiro, ou a posible contratación de servizos ou produtos que se ofrezan no destino.

O titular non asume ningún tipo de responsabilidade relacionada co contido, prácticas ou dispoñibilidade dos sitios web terceiros.

O titular podería poñer á disposición dos usuarios enlaces aos seus perfís de redes sociais. O titular non mantén ningún tipo de relación con estas plataformas e non comparte información privada con eles sobre os seus usuarios. O acceso a este redes sociais a través do sitio web podería implicar a autenticación do usuario nesta rede social, non controlando por tanto o Concello esta contorna.

Confidencialidade e protección de datos persoais

O titular tratará os datos persoais que nos facilite a través da súa navegación a través do sitio web, de conformidade coa normativa vixente en materia de protección de datos. Para máis información, consulte a política de privacidade.

O titular utiliza cookies no presente sitio web. Para máis información, consulte a política de cookies

Responsabilidade

O titular exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada de calquera dano que puidese sufrir o usuario, ou en consecuencia calquera terceiro, producido polo acceso e utilización do sitio web, pola imposibilidade de acceso, por confiar na información facilitada no mesmo ou ao acceder a terceiras páxinas obxecto de reenvío.

O titular non será responsable dos danos producidos por calquera que infrinxa as presentes condicións ou os sistemas de seguridade do sitio web.

O titular non será responsable dos contidos publicados ou almacenados en calquera medio posto á disposición do usuario no sitio web. No entanto, axiña que como teña coñecemento dun contido contrario á normativa vixente, comprométese a retiralo o máis axiña posible.

O titular non será responsable dos posibles erros na páxina web, de virus e/ou outros compoñentes daniños e das circunstancias de forza maior que inflúan na continuidade do sitio web ou poidan causar danos aos usuarios.

En calquera caso, o Concello ha realizou todos os esforzos necesarios por manter o sitio web actualizado, cunha información fiable e de calidade, así como seguro e en continuo funcionamento, adoptando todas as medidas necesarias desde o punto de vista xurídico-organizativo e técnico.

No caso de que o usuario considere que existe no sitio web algún contido que puidese ser contrario á legalidade, ou teña sospeitas do incumprimento dalgún dos puntos destas condicións, regámoslle que o notifique de forma inmediata mediante as vías de contacto establecidas.

Lei aplicable e xurisdición

Para a resolución de calquera cuestión litixiosa relacionada co presente sitio web, será de aplicación a lexislación española vixente no momento do litixio, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais da cidade de Ames.

Suspensión do sitio web

O Concello poderá en calquera momento suspender o funcionamento do seu sitio web, con ou sen previa notificación, e sen que o usuario teña posibilidade de esixir indemnización algunha por esta causa.

Última actualización: 22 de Febrero de 2023