PREGUNTAS FRECUENTES

Sede electrónica

Que é a Sede electrónica?

A Sede electrónica deste Organismo, é un medio a través do cual os cidadáns poden exercer o seu dereito de acceso á información, aos servizos e aos trámites electrónicos da Corporación. Desde esta plataforma, o cidadán poderá efectuar trámites ou realizar consultas sen ter que asistir presencialmente ás oficinas municipais.

Que servizos ofrece a Sede electrónica?

Por medio da Sede electrónica o cidadán pode realizar algúns trámites como solicitar unha licenza de obras, pagar un imposto, consultar o estado de tramitación dos seus expedientes ou recibir notificacións electrónicas.

Como podo utilizar os servizos da Sede?

Deberá dispoñer dun certificado electrónico para identificarse e acceder á documentación persoal dispoñible a través da Sede.

Quen pode realizar trámites electrónicos?

A Sede electrónica está dirixida a todos os cidadáns. O único requisito para realizar trámites electrónicos é que hai que posuír un certificado dixital admitido na Sede.

REXISTRO ELECTRÓNICO

Que é o rexistro electrónico?

O rexistro electrónico é análogo ao rexistro presencial. Os cidadáns poderán presentar documentación ao Organismo a través deste rexistro sen ter que perder tempo en desprazamentos e esperas, co único requisito de identificarse debidamente de modo seguro mediante calquera dos certificados dixitais admitidos.

Mediante o Rexistro electrónico calquera procedemento incluído no catálogo de trámites da Sede electrónica pode iniciarse a través de Internet.

Como funciona o rexistro electrónico?

O cidadán poderá encher a instancia de solicitude desde a propia Sede e achegar todos os documentos pertinentes dun modo intuitivo grazas a un asistente que lle guía paso a paso. O Rexistro electrónico admite ademais a presentación de calquera outro tipo de escrito e comunicación, como queixas e suxerencias, e permite ao cidadán elixir se desexa ser notificado electronicamente ou por medios tradicionais.

Unha vez presentouse a instancia ou documento, a aplicación xera de forma automática a anotación de entrada no Rexistro Electrónico do Organismo. Á súa vez, desde a Sede o cidadán pode imprimir ou gardar no seu equipo un acuse de recibo que permite acreditar legalmente o contido presentado: datos da anotación (número asignado, data e hora), datos relativos á comprobación da identidade do solicitante e unha relación de todos os documentos achegados.

Os trámites electrónicos deben realizarse nalgún horario establecido?

Non. Os trámites electrónicos non teñen ningún horario preestablecido. Poderanse realizar os trámites electrónicos en calquera momento, 24 horas, os 365 días do ano.

Pódese realizar un trámite nun día inhábil?

Si, pódese realizar un trámite electrónico nun día inhábil, pero a efectos legais, este entenderase realizado na primeira hora do primeiro día hábil seguinte.

Que considérase día inhábil?

Son os días marcados como festivos no calendario oficial da Sede.

TRÁMITES ELECTRÓNICOS

Os trámites que se realizan desde a Sede teñen a mesma validez que os realizados de forma presencial?

Si, os trámites electrónicos teñen a mesma validez que os realizados de forma presencial.

Como podo iniciar un trámite electrónico?

Desde o catálogo de trámites, unha vez que seleccionamos o procedemento que queremos iniciar, hai que acceder a tramitación electrónica e seguir os pasos do asistente de acceso con certificado dixital.

Unha vez que confirmásemos os datos do interesado, da solicitude e no seu caso achegouse a documentación necesaria, xerarase un acuse de recibo que permitirá acreditar legalmente o contido presentado e os datos da anotación do Rexistro (data e hora oficial da presentación).

Que ocorre se non sei que modelo de instancia debo utilizar?

Cada procedemento do catálogo de trámites ten a súa instancia específica, se non sabe que instancia corresponde ao trámite que quere iniciar, utilice o modelo de instancia xeral.

Como podo saber o estado do meu expediente?

A través do cartafol electrónico, na sección «consultas de expedientes» o cidadán poderá consultar o estado dos expedientes cos que se relacionou en calidade de interesado ou de terceiro. Desde aquí poderá así mesmo achegar novos documentos, cambiar os seus datos de identificación e descargar os documentos emitidos e achegados ao expediente.

Cartafol electrónico

Que é o Cartafol Electrónico?

É un espazo onde o interesado pode relacionarse co Organismo permitindo axilizar as xestións coa Administración.

Como se pode acceder ao Cartafol Electrónico?

Os interesados poden acceder a través dos Certificados Dixitais admitidos na Sede.

QUEIXAS Ou SUXERENCIAS

Como podo presentar unha suxerencia ou unha queixa?

A través da tramitación desde a Sede, do procedemento de Queixas e Suxerencias.

VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS

En que consiste a validación de documentos?

Todos os documentos asinados electronicamente na aplicación incorporan un código de verificación xerado automaticamente.

Desta forma, cando se imprime unha copia en papel, o código de verificación actúa como «localizador» do documento dentro do arquivo electrónico do Organismo, dotando ao documento en papel da consideración de copia auténtica para todos os efectos legais.

Se un cidadán ou outra Administración reciben a copia en papel, poden verificar a súa autenticidade de documento de forma moi sinxela.

Abonda con que accedan á Sede electrónica do Organismo na sección «validar documentos» e tecleen o código de identificación. Nese mesmo momento poderán descargar a versión orixinal do documento en formato electrónico e comprobar a súa autenticidade.

TABOLEIRO DE ANUNCIOS

Que funcionalidade ten o taboleiro de anuncios electrónico?

O taboleiro de anuncios electrónico permite substituír ou complementar a publicación no taboleiro de anuncios tradicional, con todas as garantías, xa que é posible asinar e selar electronicamente os documentos para garantir a data de publicación e a súa inalterabilidade ao longo do tempo.

Desta maneira favorécese o acceso á información, xa que o cidadán poderá consultar o taboleiro de anuncios electrónico desde internet, evitando desprazamentos e facilitando a localización de documentos dun modo moito máis sinxelo e cómodo.

PERFIL DE CONTRATANTE

Que funcionalidade ten o perfil de contratante?

É un servizo que acredita, rexistra, deposita e pon ao dispor do cidadán mediante Internet toda a información relativa á contratación administrativa realizada polo Organismo, tal como anuncios de licitación, as adxudicacións, os pregos de contratación.

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

Que é unha notificación electrónica?

É o sistema que permite o envío de comunicacións escritas aos interesados por un medio electrónico.

A notificación electrónica será válida xuridicamente para todos os efectos legais e como tal, a partir do acceso ao seu contido, iniciarase o cómputo dos prazos que legalmente se establezan.

Cando se entenderá realizada a notificación electrónica?

A notificación entenderase practicada cando se acceda ao seu contido.

O interesado dispoñerá dun prazo de 10 días naturais desde a poñer# ao dispor da notificación electrónica para acceder ao seu contido.

Cando se entende rexeitada a notificación electrónica?

Se transcorren 10 días naturais desde a poñer# ao dispor da notificación sen que o interesado accedese ao seu contido, esta entenderase rexeitada.

O rexeitamento da notificación terá os efectos estipulados no artigo 41.5 da Lei 39/2015, do 1 de outubro do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas se e entenderá efectuado o trámite de notificación, seguíndose o procedemento.

Que é unha notificación electrónica por comparecencia?

Unha vez emitida a notificación, os interesados reciben de forma automática unha mensaxe no seu correo electrónico persoal requirindo a súa comparecencia na Sede. O acceso á caixa de correos electrónica é totalmente seguro ao realizarse mediante identificación con calquera dos certificados dixitais admitidos.

A consulta das notificacións electrónicas implica a descarga dun acuse de recibo que certifica que a notificación se ha practicado.