Identificación da sede


Segundo Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, a sede electrónica é aquela dirección electrónica, dispoñible para os cidadáns a través de redes de telecomunicacións, cuxa titularidade corresponde a unha Administración Pública, ou ben a unha ou varios organismos públicos ou entidades de Dereito Público no exercicio das súas competencias.

A Sede electrónica desta organización está dispoñible na dirección de Internet: https://sede.concellodeames.gal/

A través da Sede electrónica desta organización poderanse realizar todas as actuacións, procedementos e servizos competencia desta organización e sometidos ao ámbito de aplicación da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, con suxeición aos principios de transparencia, publicidade, responsabilidade, calidade, seguridade, dispoñibilidade, accesibilidade, neutralidade e interoperabilidade.

A titularidade desta Sede electrónica corresponde ao Concello de Ames.

A xestión e administración da Sede electrónica desta organización corresponde ao Concello de Ames.

Son responsables da xestión, contidos e servizos postos á disposición dos cidadáns na Sede electrónica con relación a un procedemento, cada un dos órganos competentes para a regulación do correspondente procedemento. A responsabilidade corresponderase coas competencias que cada un dos órganos competentes teña atribuídas pola lexislación vixente.

A xestión dos contidos comúns da Sede electrónica e a coordinación co resto desta organización será responsabilidade do Concello de Ames.