Oficina Virtual de Trámites

Concello de Ames

Solicitude MODIFICACIÓN Licenza Ocupación de Terrazas

Solicitude MODIFICACIÓN Licenza Ocupación de Terrazas
Información relativa ao tratamento dos seus datos persoais:
O responsable do tratamento dos datos achegados pola persoa solicitante é o Concello de Ames. Os datos incorporaranse ao rexistro de actividades de tratamento das licenzas urbanísticas e serán tratados coa finalidade específica da xestión da información administrativa necesaria para a tramitación do procedemento, de conformidade coa regulación establecida polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello sobre protección de datos de carácter persoal, pola Lei orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais e demais disposicións de aplicación.
Conforme ao artigo 6 do Regulamento 2016/679, a lexitimación do tratamento está baseada nunha obriga legal, no interese público e no consentimento, mediante a sinatura deste formulario polas persoas interesadas, para o tratamento dos seus datos coa finalidade mencionada.
O prazo de conservación dos datos dependerá do especificado para cada tratamento de datos persoais ou os que legalmente sexan de obrigado cumprimento.
Os datos solicitados non serán obxecto de cesión; se fose necesaria a cesión a terceiros, será previo consentimento da persoa interesada ou de acordo co previsto na citada lexislación.
As persoas cuxos datos persoais sexan tratados polo Concello de Ames poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade, así como a opoñerse á toma de decisións individuais automatizadas, incluída a elaboración de perfís, na forma prevista na lexislación vixente sobre a materia, ante o órgano responsable do tratamento dos datos (Concello de Ames). Tamén poderán exercitar os seus dereitos ante o Delegado de Protección de Datos do Concello no enderezo electrónico dpd@concellodeames.gal.

 

Copyrights © 2024 Concello de Ames

Made with by add4u