Oficina Virtual de Trámites

Concello de Ames

COWORKING A PROA – SOLICITUDE PUNTUAL DA SALA MARUXÍA

Solicitude da sala “Maruxía” para usuarios externos ó coworking.

MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.espazoaproa.gal/

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTAA) TÓDOLOS SOLICITANTES
    •    Copia do DNI / NIE da persoa solicitante


B) SÓ PARA OS SOLICITANTES DE POSTOS DE TRABALLO


B.1) Solicitude de personas emprendedoras (para a fase de preincubación)
    •    Datos de proxecto/idea 

    •    Memoria técnica do proxecto empresarial e modelo de negocio (ANEXO I)
    •    Copia do DNI/NIE dos usuarios
    •    Curriculum vitae dos usuarios
    •    Cando proceda, documento acreditativo de pertenza a colectivos de atención preferente


B.2) Solicitude de novas empresas (para a fase de incubación)
    •    Datos do proxecto empresarial 

    •    Memoria técnica do proxecto empresarial e modelo de negocio (ANEXO I)
    •    Datos da entidade/persoa física 

    •    Certificación censal onde consten as altas vixentesno IAE
    •    Persoas xurídicas

    •    Escrituras de constitución da entidade e as súas modificacións ou variacións posteriores / Documento análogo no que figuren estatutos ou contratos privados así como a inscripción no rexistro público.
    •    Copia do CIF
    •    Persoas físicas

    •    Duplicado da resolución de alta en réxime especial de traballadores por conta propia ou autónomos ou, de ser o caso, no colexio profesional e mutualidade que corresponda
    •    Datos dos usuarios 

    •    Copia do DNI/NIE dos usuarios
    •    Curriculum vitae dos usuarios
    •    Cando proceda, documento acreditativo de pertenza a colectivos de atención preferente
    •    No caso de persoas bolseiras, en prácticas ou empresas contratadas, engadirase

    •    Contratos de traballo ou convenio de prácticas
    •    Alta/s no réxime da Seguridade Social
    •    Para persoas contratadas, os contratos e altas poderán substituirse por

    •    Informe de vida laboral co código de conta de cotización que inclúa a relación de persoas contratadas


B.3) Ampliación de postos
    •    Copia do DNI/NIE dos usuarios
    •    Datos da entidade/persoa física 

    •    Curriculum vitae dos usuarios
    •    Cando proceda, documento acreditativo de pertenza a colectivos de atención preferente
    •    No caso de persoas bolseiras, en prácticas ou empresas contratadas, engadirase

    •    Contratos de traballo ou convenio de prácticas
    •    Alta/s no réxime da Seguridade Social
    •    Para persoas contratadas, os contratos e altas poderán substituirse por

    •    Informe de vida laboral co código de conta de cotización que inclúa a relación de persoas contratadas
 

Copyrights © 2024 Concello de Ames

Made with by add4u