Oficina Virtual de Trámites

Concello de Ames

Información urbanística

Información urbanística
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS:
Os seus datos serán tratados na súa condición de responsable do tratamento polo Concello de Ames coa finalidade de tramitar a súa solicitude ou comunicación; verificar os datos achegados e emitir e notificar a resolución do procedemento. A lexitimación para o tratamento dos datos é o cumprimento dunha obriga legal fundamentada na Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local e na Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia. Os datos poderán ser comunicados á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU). As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, limitación e supresión de sus datos, ou opoñerse ao tratamento, mediante solicitude por escrito presentada no rexistro municipal do Concello ou por calquera outro rexistro dos establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, e na que especificará cal destes solicita sexa satisfeito. Máis información en https://www.concellodeames.gal/gl/atencion-cidada/proteccion-datos-persoais

 

Copyrights © 2024 Concello de Ames

Made with by add4u