Validación de documentos

Concello de Ames

Validar documento con CSV

Escriba a continuación o código seguro de verificación do seu documento

Instrucións de Uso

Como usar a validación de documentos.


1.- Atopará o Código de Validación en cada un dos Documentos Dixitais expedidos pola nosa Entidade Local.
2.- Introduza o seu Código de Validación no primeiro campo do formulario contido nesta páxina e a continuación pulse sobre o botón de Validar.
3.- A continuación, o noso sistema informático informaralle da validez positiva ou negativa do seu Código de Validación. En caso de resultar positiva, pulsando no botón de Abrir poderá descargarse unha copia do Documento Dixital en cuestión.

CSV

Código Seguro de Verificación

O Código Seguro de Verificación (CSV) é un termo informático que designa ao código único que identifica a un documento electrónico na Administración Pública española.

Este código alfanumérico adoita aparecer en todos os documentos electrónicos emitidos por medios telemáticos. Podemos atopar unha referencia a este código no artigo 27.3 c) da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: c) As copias en soporte papel de documentos electrónicos requirirán que nas mesmas figure a condición de copia e conterán un código xerado electronicamente ou outro sistema de verificación, que permitirá contrastar a autenticidade da copia mediante o acceso aos arquivos electrónicos do órgano ou Organismo público emisor.

Copyrights © 2024 Concello de Ames

Made with by add4u