Oficina Virtual de Trámites

Concello de Ames

Comunicación previa de cambio de titularidade

Comunicación previa de cambio de titularidade

PARA QUE (FINALIDADE):

A Comunicación Previa de Cambio de titularidade deberá presentarse nos casos de cambio de titularidade, dando lugar á transferencia de responsabilidades da anterior á nova persoa titular e nos casos en que se produza calquera cambio relativo ás condicións ou ás características da actividade ou do establecemento que non afecten a seguridade, salubridade ou perigosidade do establecemento.

Se a actividade non conta con licenza, ou non foi previamente comunicada ao Concello, así como cando co traspaso do negocio se modifica a actividade ou se levan a cabo obras no establecemento, deberanse presentar as comunicacións ou solicitudes de licenza que sexan preceptivas.


QUEN PODE PRESENTAR UNHA SOLICITUDE:

Quen exerza a nova titularidade.


COMO E ONDE FACER O PROCESO:

Preferentemente de forma telemática a través da Sede electrónica. Se o interesado non utiliza a sede electrónica, poderá descargar o impreso ou impresos dende a páxina web municipal ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.


DOCUMENTACIÓN:

    •    Comunicación Previa de Cambio de titularidade. 

    •    No caso de actuar en representación, copia dos documentos de identidade da persoa representante e da persoa interesada coa autorización escrita desa última ou copia de poder para actuar en representación (ver modelo). No caso de presentación online, non é necesario aportar o documento de identidade da persoa que presenta (nin da persoa interesada no caso de utilizar un certificado electrónico de representación). 

    •    Copia de licenza de apertura ou comunicación previa de inicio da actividade. 

    •    Xustificante de pago de taxas segundo a/as ordenanza/s vixente/s. 


No caso de traspaso:

    •    Copia do documento xustificativo do cambio de titularidade (escritura de propiedade, contrato de aluguer, etc.). 

    •    Copia da constitución da sociedade se a houbese. 

    •    Documento asinado por técnico competente do cumprimento de accesibilidade do local. NORMATIVA APLICABLE:

    •    Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola licenza de apertura de establecementos. 

    •    Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia. 

    •    Lei 12/2012, do 26 de decembro, de medidas urxentes de liberalización do comercio e de determinados servizos. 

    •    Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. 

    •    Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público. MÁIS INFORMACIÓN:

    •    Nome: Comunicación previa de cambio de titularidade. 

    •    Unidade tramitadora: Urbanismo. 

    •    Inicio do procedemento: A instancia de parte. 

    •    Tipo de interesado: Persoa física ou xurídica. 

    •    Órgano de resolución: Alcaldía. 

    •    Carácter do silencio administrativo: Silencio positivo. 

    •    Taxas/Impostos: Consultar a ordenanza fiscal do apartado de normativa. 


INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS:
Os seus datos serán tratados na súa condición de responsable do tratamento polo Concello de Ames coa finalidade de tramitar a súa solicitude ou comunicación; verificar os datos achegados e emitir e notificar a resolución do procedemento. A lexitimación para o tratamento dos datos é o cumprimento dunha obriga legal fundamentada na Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local e na Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia. Os datos poderán ser comunicados á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU). As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, limitación e supresión de sus datos, ou opoñerse ao tratamento, mediante solicitude por escrito presentada no rexistro municipal do Concello ou por calquera outro rexistro dos establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, e na que especificará cal destes solicita sexa satisfeito. Máis información en https://www.concellodeames.gal/gl/atencion-cidada/proteccion-datos-persoais

 

Copyrights © 2024 Concello de Ames

Made with by add4u